0247-233 50
Mätsystem till Kustbevakningen

Svensk Kustbevakningen ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Som statlig myndighet är det deras uppdrag att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Svensk Kustbevakningen har 26 kuststationer inklusive en flygkuststation i Skavsta.

Sedan 2010 driver Svensk Kustbevakningen ett forskningsprojekt tillsammans med Kungliga tekniska högskolan och Umeå Universitet. I projektet undersöks belastningsnivåerna för stötar och vibrationer på förare och skrov, som genereras av en båts framfart i sjön. Projektets övergripande syfte är att utveckla en bättre arbetsmiljö för båtförare och ta fram bättre dimensioneringskriterier för skrov. Research Electronics har inom ramen för projektet utvecklat ett mätsystem som kontinuerligt mäter belastningsnivåerna.

Foto:  Svensk Kustbevakningen

www.kustbevakningen.se >

Tidigare har vi gjort korttidsmätningar på stötar och vibrationer, nu får vi en mer heltäckande bild av den belastning som förare och skrov utsätts för.
/ Stefan Andersson, arbetsmiljöingenjör, Svensk Kustbevakningen