0247-233 50

Marine data logs for Ullman Dynamics

Cibes Lift

Ullman Dynamics manufactures shock-absorbent, ergonomic boat seats that can handle high speeds on the water. In the summer of 2014, the inventor, Doctor Johan Ullman, was the race doctor for the world’s largest powerboat race in Monte Carlo.

An assignment he agreed to on the condition that he could rig all the boats with equipment to measure the vibrations. Two drivers in each boat were equipped with a measuring device, to compare their exposure to impacts with their pain level.

Research Electronics has developed marine data logs that can perform sampling 600 times per second. They also show the GPS data for position, speed and course. The progress can be followed on Google Earth, which shows the vibration levels along the course. Previously, only mean vibration values were measured. This study provides more accurate data.

 

Research Electronics has been involved in producing equipment that allows us to compare drivers’ exposure to impacts and how much pain they feel over time. This allows us to determine thresholds for how much exposure can be expected to cause injury.
/ Johan Ullman, Ullman Dynamics

 

Cibes Lift

Ullman Dynamics tillverkar stötdämpande och ergonomiska båtstolar som klarar höga hastigheter på vattnet. Sommaren 2014 kommer uppfinnaren och läkaren Johan Ullman att vara tävlingsläkare för världens största motorbåtstävling i Monte Carlo.

Ett uppdrag som han tackat ja till på villkoret att han får rigga alla båtar med en utrustning som mäter vibrationer. Två förare på varje båt förses också med en mätutrustning, för att kunna jämföra exponeringen av stötar med deras smärtnivå.

Research Electronics har utvecklat marina dataloggar som kan utföra provtagning 600 gånger per sekund. De visar också GPS-data för position, hastighet och kurs. Spåret kan även följas på Google Earth som visar vibrationsnivåer längs kursen. Tidigare har man endast mätt medelvärden för vibrationer. Denna studie kommer att ge mer exakta data.

www.ullmandynamics.com >

Research Electronics har varit med och tagit fram utrustning som gör att vi kan jämföra förarnas exponering av stötar och hur mycket smärta de känner över tid. Det gör att vi kan sätta upp gränsvärden för hur mycket exponering som kan förväntas orsaka skada.
/ Johan Ullman, Ullman Dynamics